Kimchee 民宿 在首尔为你提供高品质且平价的居住空间,而且设备齐全。

我们所有的民宿都具备电视,电脑及免费WiFi,以及在舒服的环境下结识来自世界各地的朋友。

欢迎入住Kimchee位处首尔的各间民宿,我们保证为你提供在 首尔 民宿 中最高质的服务,令你在首尔留下最美好的回忆

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kimchee 民宿 在首爾為你提供高品質且平價的居住空間,而且設備齊全。

我們所有的民宿都具備電視,電腦及免費WiFi,以及在舒服的環境下結識來自世界各地的朋友。

歡迎入住Kimchee位處首爾的各間民宿,我們保證為你提供在 首爾 民宿 中最高質的服務,令你在首爾留下最美好的回憶

    给Sul Insung, Kimchee Korea发送信息