Amsterdamse Maatschappij voor Vastgoedmanagement

De Lairessestraat 107
Amsterdam, 1071 NX
Netherlands Toon kaart
+31 202 050 787

Woningbemiddeling, verhuurmakelaars. Ruim 40 jaar actief op het gebied van vastgoedmanagement van bedrijfsonroerend goed en woningen. Lid van NVM, MVA, VGM NL, en VGME®.

Sinds 1966 bestaat onze dienstverlening uit commercieel, technisch, financieel en administratief beheer ten behoeve van pensioenfondsen, beleggingsmaatschappijen, en particuliere beleggers. De amsterdamse maatschappij is een onafhankelijke beheerder met veelsoortige kennis op het gebied van onroerende zaken. Onze werkzaamheden bestaan uit:

 • Commercieel management
 • Verhuur van woningen en bedrijfsonroerend goed
 • Woningwaardering
 • Huurprijsadvisering
 • Huurprijsvaststelling
 • Huurprijswijzigingen
 • Huurcommissiezaken
 • Contractonderhandelingen Technisch management
 • Klachten- en mutatieonderhoud
 • Meerjaren Onderhoudsplanningen
 • Bouwkundige advisering, begeleiding en toezicht van (groot) onderhoud en renovaties
 • Bouwtechnische inspecties
 • Opleveringsinspecties
 • Puntentellingen
 • Splitsingsbegeleiding Administratief management
 • Huurincasso en debiteurenbeheer
 • Contractenbeheer
 • Huurnota\\'s en indexeringen
 • Controle, verwerking en betaalbaar stellen van kosten en lasten
 • Afrekeningen stook-servicekosten
 • Verzorging van rapportages naar en financiële afwikkeling met opdrachtgevers VvE beheer (VvE\\'s en CFV\\'s)
 • Technisch beheer

Namens eigenaren wordt veelal het totaalbeheer gevoerd van de onroerende zaken, maar er wordt ook nauw samengewerkt met makelaars die voor hun klanten het vastgoedmanagement uitbesteden. Voor Verenigingen van Eigenaren (VvE's) verzorgen wij het technisch beheer, namens of in samenwerking met administratieve VvE beheerders. Vastgoedsectoren De bestaande objecten van ons vastgoedmanagement zijn:

 • Woningen vrije sector (geliberaliseerd)
 • Woningen sociale sector (gereguleerd)
 • Kamers en zolders
 • Bergingen
 • Garages en parkeerplaatsen
 • Gebouwen met verenigingen van eigenaren
 • Monumenten
 • Horeca: hotels, recreatie, restaurants en café's
 • Winkels
 • Kantoren (single en multi-tenant gebouwen)
 • Bedrijfsruimten (bedrijfshallen, opslagruimten, praktijken, klinieken)
 • Muurvlakken ten behoeve van buitenreclame
 • Organisatie en ons team van medewerkers

De directie bestaat uit NVM makelaars/taxateurs o.g. (leden van NVM en MVA).

De woonconsulenten van de afdeling verhuur hebben jarenlange ervaring met verhuur van (on)gestoffeerde woningen. De technische dienst bestaat uit bouwkundige opzichters, ondersteund door een administratief medewerkster.

De afdeling administratie, bestaande uit de administrateurs vastgoed, boekhouder en medewerkers huuradministratie, verzorgt de financiële en huuradministratie, crediteuren-/debiteurenadministratie en afrekeningen stook-servicekosten. Het secretariaat ondersteunt de afdelingen van het bedrijf. Werkwijze Met onze vastgoedmanager neemt u de mogelijkheden door van uw bezit en uw wensen. Hiertoe zijn bescheiden nodig zoals lopende huurovereenkomsten, BTW optieverzoeken, bouwtechnische gegevens, mogelijke huurcommissiezaken en deurwaarderszaken, verzekeringen, en relaties met betrekking tot uw onroerende zaken (aannemers, VvE, e.d.). U kunt schriftelijk, of telefonisch een afspraak maken (020-6760788).

Na het bezichtigen en beoordelen van uw onroerende zaken maken wij een offerte. De offerte met een overeenkomst voor vastgoedmanagement vormt dan de basis van onze dienstverlening. De bestaande huurders worden aangeschreven en er wordt eventueel een gedetailleerde opname van het onroerend goed door de afdeling technische dienst gedaan. Voor de verhuur van leegstaande verhuuréénheden zullen wij u de verhuurmogelijkheden adviseren: onder andere de huurprijs en overige huurcomponenten (watergeld, servicekosten, e.d.).

Onze afdeling verhuur zal de te verhuren verhuuréénheden matchen met onze lijst van woningzoekenden. Tevens maken wij gebruik van ons eigen netwerk, advertenties, internet (eigen website, NVM, Tiara, Funda, MVA) en regelen wij de bezichtigingen. Potentiële huurders/kandidaten worden nagetrokken door onder andere een credit check uit te voeren. Na betaling en het tekenen van de huurovereenkomst vindt de oplevering en sleuteloverdracht plaats. Middels een geautomatiseerd systeem met uitgebreide functionaliteit worden gegevens van personen en de onroerende zaken geregistreerd en verwerkt. Elke periode ontvangt de opdrachtgever een huurafrekening, waarin de geprolongeerde en ontvangen huurbedragen zijn verantwoord, alsmede de betaalde kosten. Afhankelijk van het periodiek overleg met de opdrachtgever en de beheerinstructies worden marktgegevens en meerjarenonderhoudplanningen (MJOP) overlegt.

Tarieven

De vergoeding voor het vastgoedmanagement wordt vastgelegd in de vastgoedmanagementovereenkomst en bedraagt een percentage over de geïncasseerde of theoretische huuropbrengsten. Het percentage is afhankelijk van het soort vastgoed en de specifieke complexen en huursommen. In geval van overeenkomsten van huur en verhuur van woningen wordt courtage berekend per verhuur. In geval van overeenkomsten van huur en verhuur van bedrijfsonroerend goed wordt, zowel bij huur als bij verhuur, aan de opdrachtgever courtage berekend over de huursom. Indien de omstandigheden dit vragen kan op verzoek van partijen de courtage worden gewijzigd. In geval van reorganisaties van nieuw in beheer verkregen portefeuilles worden onder andere kosten in rekening gebracht voor huurbezwaren en huurcommissiezaken, incasso-/deurwaarderszaken en begeleiding van juridische zaken. Toezicht en begeleiding van planmatig en niet-planmatig groot-onderhoud zal apart aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Het begeleidingspercentage bedraagt een percentage van de aanneemsom (inclusief meer- en minderwerk), exclusief B.T.W. Diensten die uitgaan boven de standaarddiensten of in verhouding tot de gebruikelijke gang van zaken meer tijd, aandacht of inspanning vergen, of voortvloeien uit wijzigingen in het beleid van de overheid, kunnen door de vastgoedmanager naar redelijkheid afzonderlijk in rekening worden gebracht, echter niet eerder dan na overleg met de opdrachtgever.

  PrintRapporteer

  Stuur een bericht naar Amsterdamse Maatschappij voor Vastgoedmanagement